AS3中利用label一次性跳出嵌套循环

var i:int = 0;
outside:while(1) {
    while(1) {
     trace("i=" + i);
     i++;
     if(i > 3)
     break outside;
  }
}

貌似标签只能设置在循环头前面,表示对标记循环break或continue

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注